wikidata

Wikidata是一个免费的、协作的、多语言的数据库,它收集结构化的数据,为Wikipedia、Wikimedia Commons和Wikimedia运动的其他wiki提供支持可以使用Wikidata查询服务(Wikidata SPARQL端点)或Wikidata API(Wikidata MediaWiki API扩展)检索所有数据如果您对SPARQL和mediawikiapi都是全新的,请考虑在opendata上提问堆栈交换。com。

1
2
热搜词语

错说 cuoshuo.com —— 程序员的报错记录

部分内容根据CC版权协议转载,如果您希望取消转载请发送邮件到 cztyme@foxmail.com