linux-containers

Linux容器(LXC)是一种操作系统级虚拟化方法,用于在单个控制主机上运行多个隔离的Linux系统(容器)。

1
热搜词语

错说 cuoshuo.com —— 程序员的报错记录

部分内容根据CC版权协议转载,如果您希望取消转载请发送邮件到 cztyme@foxmail.com